هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

سلسله های باستان
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ٥:۳۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۸

در تاریخ ایران باستان علاوه بر اینکه سلسله هایی مانند مادها، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان وجود داشتند و کمابیش آثار باستانی از آنها بدست آمده و به وجود آنها اطمینان داریم، نام سلسله هایی مانند پیشدادیان و کیانیان به چشم می خورد. پادشاهان اسطوره ای مانند جمشید، فریدون و کیخسرو متعلق به این سلسله ها هستند.

پهلوانان اسطوره ای مانند کاوه و آرش هم متعلق به این دوران ها هستند.

جالب آنکه به نظر می رسد در دوران اشکانیان و ساسانیان به این پهلوانان اشاره هایی شده است.نقل شده است که اشکانیان خود را از نسل آرش می دانستند و ساسانیان درفش رسمی کشور را درفش کاویانی انتخاب کردند.

اما به راستی قبول کردن تمام وقایعی که به پیشدادیان و کیانیان نسبت می دهند سخت می آید زیرا با افسانه ها ادغام شده اند؛ تا جایی که برخی به وجود آنها شک دارند و آنها را داستان هایی بیش نمی دانند. اما در نظر نگرفتن آنها هم با توجه به تعدد روایات سخت می آید.


ادامه مطلب...
comment نظرات ( )
واپسین به روز رسانی

نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان