هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

دیگر پادشاهان هخامنشی

کمبوجیه دوم

Cambyses II 

آنچه درباره ی کمبوجیه دوم ، بسیار مشهور است ، کشتن گاو مقدس مصریان توسط وی می باشد (تصویر بالا)

اما باید توجه داشت که این داستان را هرودوت نقل کرده است که با ساختار تاریخ وی آشنا هستیم . در این داستان ابهاماتی وجود دارد و جالب آنکه یک اثر باستانی یافت شده که کاملا بر عکس این موضوع را ترسیم می کند . در این کتیبه از بزرگداشت گاو مقدس مصریان توسط کمبوجیه یاد می شود .

هرچند به نظر می رسد، در دوران کمبوجیه، قلمروی هخامنشی با چالش های جدی و مهمی روبرو شد و کمبوجیه کاردانی کافی برای مدیریت این اوضاع را نداشت.


 داریوش سوم

Darius III

به نظر می رسد نام اصلی داریوش سوم ، کُدمن (Codman) بوده است . وی آخرین پادشاه هخامنشی می باشد که از الکساندر مقدونی شکست خورد.

شکست امپراتوری ایران از الکساندر نشان از انحطاط و ضعف حکومت هخامنشی در پایان عمر خود دارد.

با سپاس از www.kavehfarrokh.com

  

درباره هخامنشیان بخوانید:

الکساندر و خشایارشا

نمایشگاه فرتور (تصویر) دوره باستان (هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان)

نوشتار های پیرامون هخامنشیان

نام پادشاهان هخامنشی

واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان