هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

صدرا

صدرا

 

برای عشق؛ ناب‌ترین، شور است و زندگی. برای لاشخور؛ خوب‌ترین، جسدی است متلاشی.
(صدرا)

از فلسفه دانان و دگر اندیشان بزرگ جهان اسلام. صدرا که در روزگار صفوی می زیست، بهره های بسیاری از گفته های خردمندان پیشین برد و اندیشه ی نوینی به نام « حکمت متعالیه» را بنیان نهاد.
یادگارهای فراوانی از او به جا مانده است و امروز اندیشمندان و پژوهشگران از آنها بهره می برند.

 

واپسین به روز رسانی

نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان