هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

شمریرعش

شمریرعش

اما یکی از محققین معاصر به نام علامه سید هبة الدین شهرستانی روی شمریرعش تکیه بیشتری دارد و می گوید : « ذی القرنین از توابع اذواء از ملوک یمن بوده ، و از عادت این قوم این بوده که خود را با کلمه «ذی» لقب می دادند ، مثلاً می گفتند : ذی همدان و یا ذی غمدان و ...
این ذی القرنین مردی مسلمان ، موحد و عادل و نیکو سیرت و دارای شوکت بوده است . با لشگری بسیار انبوه به طرف مغرب رفته ، نخست بر مصر و بعد از آن بر دیگر ممالک دست یافته است .
در کنار دریای سفید به سیر خود ادامه داده ، تا به ساحل اقیانوس غربی رسیده ، و در آنجا آفتاب را دیده که در حامیه فرو می رود .

سپس از آنجا رو به مشرق نهاده ، و در مسیر خود آفریقا را بنا نهاده ، مردی بوده بسیار حریص و خبره در عمارت .
و همچنان سیر خود را ادامه داده ، تا به شبه جزیره و صحراهای آسیای وسطی رسیده ، و از آنجا به ترکستان ، و دیوار چین برخورده ، و در آنجا قومی را یافته که خدا میانه آنان و آفتاب ساتری قرار نداده بود .
سپس به طرف شمال متمایل و منحرف گشته ، تا به مدار السرطان رسیده ، و شاید همانجا باشد که در سر زبانها افتاده که وی به ظلمات راه یافته است ، اهل این دیار از وی درخواست کرده اند برایشان سدی بسازد ، تا از رخنه یأجوج و مأجوج در بلادشان ایمن شوند ، چون یمنی ها و مخصوصاً ذی القرنین معروف به تخصص در ساختن سد بوده اند ، لذا ذی القرنین برای آنان سدی بنا نهاده است .
حال اگر محل این سد همان دیوار چین باشد ، که فاصله میانه چین و مغول است ، ناگزیر باید بگوییم قسمتی از آن دیوار بوده که خراب شده ، و وی آنرا ساخته است ، اصل دیوار چین نمی تواند باشد ، چون اصل آنرا بعضی از ملوک چین قبل این تاریخ ساخته اند ، و در جای دیگری بوده که دیگر اشکال باقی نمی ماند و از جمله بناهایی که ذی القرنین که اسم اصلیش « شمریرعش » بود ساخته به طوریکه می گویند  شهر سمرقند بوده است .
این احتمال که وی پادشاهی عربی بوده تأیید شده به اینکه می بینیم اعراب از رسو خدا (ص) از وی پرسش نموده قرآن کریم ، داستانش را برای تذکر و عبرت گیری آورده است ، پس چون اعراب نسبت به نژاد خود تعصب می ورزیدند سرگذشت او در آنان مؤثر تر بوده ، ملوک روم و عجم و چین از امتهای دور بودند و اعراب خیلی به شنیدن تاریخشان علاقه مند نبودند .»

پاسخ علامه طباطبائی: اشکالی که به گفته وی باقی می ماند این است که دیوار چین نمی تواند سد ذی القرنین باشد ، برای اینکه ذو القرنین به اعتراف خود شهرستانی قرن ها قبل از اسکندر بوده ، و دیوار چین در حدود نیم قرن بعد از اسکندر ساخته شده ، و اما سد های دیگری که غیر از دیوار بزرگ چین در آن نواحی هست هیچ یک از آهن و مس ساخته نشده همه با سنگ است .

ترجمه تفسیر المیزان – جلد 13 – صفحه های  655 و 656 – همان نشر قبلی

واپسین به روز رسانی

نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان