هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

زرتشت

زرتشت

 

خوشبخت کسی است که خوشبختی دیگران را فراهم سازد.
(زرتشت)

خردمند و اندیشمند بزرگ ایرانی که در جای جای فرهنگ ایران زمین، آموزه های وی دیده می شود. سروده های زرتشت، سراسر از نیکی و زیبایی می گویند و بسیاری از اندیشمندان، در درازای زندگانی آدمی به اندیشه های وی پرداخته اند. شوربختانه کهن نگاران(مورخان) درباره زمان زندگی زرتشت دیدگاه یکسانی ندارند. دیده ها و شنیده ها اینچنین وا می دارند که زرتشت پیامبری از سوی خداوند یکتا بوده است.

واپسین به روز رسانی

نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان