هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

واپسین به روز رسانی
جشن گرما (ارغاسوان)
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱

روز نخست از خرداد ماه را جشن گرما و یا جشن ارغاسوان (اریجاسوان) می دانند. این جشن که یکی از جشن های کهن خوارزمی است؛ به احتمال قوی پیوند عمیقی با زراعت و کشاورزی داشته است.

درباره جشن گرما اطلاعات زیادی در دست نیست. ابوریحان بیرونی این جشن را یک جشن خوارزمی می داند. در آثار الباقیه ی بیرونی روز اول از ماه «هروداد» خوارزمی، که معادل با ماه «خرداد» ایرانی است؛ جشن اریجاسوان نامیده شده است. خرداد به معنای کمال و رسایی است و یکی از هفت امشاسپندان می باشد.

بیرونی درباره ماه «هروداد» می گوید:

روز اول آن «اریجاسوان» نام دارد و این روز پیش از اسلام هنگام شدت گرما بود و از اینجاست که گفته اند در اصل «اریجهاس چوزان» بوده و ترجمه اش این است که به زودی از لباس بیرون می شوند یعنی هنگام آن می رسد که برهنه گردند ولی در زمان ما با وقت زراعت کنجد و دیگر چیزهایی که با آن کاشته می شود موافق شده لهذا این عید را در موقع این زراعت می دانند.

بیرونی. مترجم: اکبر داناسرشت. ترجمه آثارالباقیه عن القرون الخالیه. تهران: کتابخانه خیام به شرکت مترجم. چاپخانه شرکت طبع کتاب، ١٣٢١ ، ص ۲۷۰

 

برداشتی که می توان از این گفته ها داشت این است که به دلیل رسیدن گرما، جشن هایی برگزار می شد و مردم خود را برای رویارویی با گرما آماده می کردند. در همین دوران است که کشاورزی و زراعت به اوج خود می رسد و کاشت و زراعت همراه با جشن هایی انجام می گرفت.


دیگر جشن های بهار :

نوروز - ١ فروردین

روز شاد باش نویسی (روز امید) - ۶ فروردین

جشن سیزده به در - ١٣ فروردین

جشن فروردینگان - ١٩ فروردین

جشن اردیبهشتگان - ٣ اردیبهشت

جشن گرما (ارغاسوان) - ١ خرداد

جشن خردادگان - ۶ خرداد

 

دیگر جشن های باستانی ایران...


comment نظرات ( )
واپسین به روز رسانی

نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان