دبستان شین آباد

این وقایع در سی چهل سال پیش رخ نداده... همین روزا اتفاق افتاده (دبستان شین آباد)

یکی از دانش آموزان اصل ماجرا را اینگونه گزارش داد: صبح که وارد مدرسه شدم رفتم سر کلاس همه آمده بودند. یک لحظه متوجه نشت نفت از مخزن بخاری و زیاد بودن شعله های داخل بخاری شدیم طوری که بخاری از شدت گرما روبه سرخی بود. وی ادامه داد: معلممان رفت کپسول آتش نشانی را بیاورد اما مایع نداشت بابای مدرسه که آمد بخاری کلاس یک لحظه آتش گرفت و به همه جا سرایت کرد سعی می کردیم از کلاس بیرون بریم ازدحام زیاد بود و پنجره های کلاس هم نرده داشت نمی توانستیم نفس بکشیم و به بیرون فرار کنیم.

منبع: فرارو

/ 1 نظر / 45 بازدید
شاهین جعفری

این ایران من است که در آتش بسوخت. دختر ایران من. کوذک ایران تو. دختر من. مادر فردای ایران بیگناه و معصومانه در اثر غفلت ما سوخت. سوخت. سوخت.