نوروز

نوروز همانند کاوه و آرش در سرمای ناجوانمردانه ی این روزگار سخت فرا آمد

و همه جارا از درفش شادمانی آراست

و با تیر و کمان سبزش، غم ها را راند...

شادمانی هاتان افزون و نورزتان شاد باد

/ 0 نظر / 51 بازدید