ایوان کسری و نقصی که بهتر از هر کمال بود

ما بیشتر از جنگ های ایران و روم می‌شنویم و می‌خوانیم و کمتر به پیوند‌های دوستانه آنها اشاره می‌شود. ولی در بن‌مایه‌ها به پیوندهای دوستانه ایرانیان و رومیان هم اشاره شده است. 

حکایت بالا را مسعودی در کتاب مروج الذهب نقل کرده است و نویسنده‌ها و گذشته نگاران (مورخان) به آن اشاره کرده اند. این داستان که از پیوند‌های دوستانه کشورهای کهن می گوید، برخی از ویژگی‌های پرآوازه انوشیروان را در بر گرفته است. خسرو انوشیروان به دادگری و قانون مداری پرآوازه بوده است و داستان‌هایی از این دست، فراوان درباره او گفته اند و نوشته اند.

 

پانویس:

۱- کریستن‌سن، آرتور (۱۳۸۸). ایران در زمان ساسانیان. ترجمه رشید یاسمی. تهران: راستی نو. ص ۳۹۵. همچنین نگاه کنید به: مسعودی، ابوالحسن على بن الحسین (۱۳۷۴). مروج الذهب و معادن الجوهر. ترجمه ابوالقاسم پاینده. تهران: علمى و فرهنگى. ج‏۱، ص ۲۵۹.

 

نویسنده: اشکان دهقان

برگرفته از: خردگان

/ 0 نظر / 10 بازدید