سورنا Surena

حق تکثیر این اثر بر پایه کرییتیو کامانز، مجوز ۳٫۰ تصدیق شده‌است.

 

/ 2 نظر / 80 بازدید
حامد مقامی

مجسمه ی مرد پارتی در شهر ایذه نصب نمی شود: http://tarikhirani.ir/fa/files/28/bodyView/267/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1.%D8%A7%DB%8C%D8%B0%D9%87.%D8%AF%D8%B1.%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88.%D8%A8%D8%A7.%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE.%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C:.%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85.%D8%A7%DB%8C%D8%B0%D9%87.%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C.%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%8C.%D8%A8%D9%87.%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C.%D9%88.%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86.%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C.%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2.%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF.html می بینید سطح تفکرات مسئولان ما را؟!

حامد مقامی

نگاهی به http://tarikhirani.ir/fa/files//indCat و پرونده ی ویژه ی «غوغای مجسمه ها» بیاندازید تا بیشتر متأسف شوید!