پست های ارسال شده در تیر سال 1389

نام روز های ماه در گاهشماری ایرانی

به طور کلی این نام ها عبارتند از : ۱ اورمزد ۲ بهمن ۳ اردیبهشت ۴ شهریور ۵ اسپند (سپندارمذ) ۶ خرداد ۷ امرداد ۸ دی به آذر ۹ آذر ۱۰ آبان ۱۱ خور ۱۲ ماه ۱۳ تیر ۱۴ گوش ۱۵ دی به مهر ۱۶ مهر ۱۷ سروش ۱۸ رشن ۱۹ فروردین ۲۰ بهرام (ورهرام) ۲۱ رام ۲۲ باد ۲۳ دی به دین ۲۴ دین ۲۵ ارد ۲۶ اشتاد ۲۷ آسمان ۲۸ زامیاد ۲۹ مانتره سپند ۳۰ انیران (انا رام) ۳۱ اَورداد۱ ۱- ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 130 بازدید