سومین جشن دیگان - جشن تبیکان

نگاهی به جشن های دیگان

روز نخست دی ماه ( اورمزد روز در دی ماه ) = نخستین جشن دیگان – خرم روز

روز هشتم دی ماه ( دی به آذر روز در دی ماه ) = دومین جشن دیگان

روز پانزدهم دی ماه ( دی به مهر روز در دی ماه ) = سومین جشن دیگان –جشن تبیکان

روز بیست و سوم ماه ( دی به دین روز در دی ماه ) = چهارمین جشن دیگان

یاری نامه ها :

اصل و نسب و دین های ایرانیان باستان – عبدالعظیم رضایی

زروان – فریدون جنیدی

پایگاه پژوهشی آریابوم

/ 0 نظر / 92 بازدید