کتاب سوزی اعراب در ایران

 بخشی از این موضوع شاید متوجه نظام طبقه بندی در دوران ساسانی می شود، که روند نگاهداری دانش، در اختیار موبدان و بزرگان بوده است (عده ای از پژوهشگران مخالفند که بگوییم دانش منحصر به طبقه موبدان بوده است؛ آنها معتقدند تنها وظیفه نگهداری از علوم بر عهده این طبقه بوده است) که به نظر می رسد این موضوع کمک کننده به تخریب دانش ها در هنگام حمله اعراب شد.

 

  
کتاب سوزی در هنگام حمله

 
منبع مهمی که حاکی از نابودی کتاب ها در هنگام حمله اعراب است روایت زیر می باشد:

وقتی سعد بن ابی وقاص بر مدائن (پایتخت ساسانیان) دست یافت درآنجا کتاب های بسیار دید. نامه به عمر بن خطاب نوشت و در باب این کتاب ها دستوری خواست. عمر در پاسخ نوشت که آن همه را به آب افکن که اگر آنچه در آن کتاب ها هست ، سبب راهنمایی است خداوند برای ما قرآن فرستاده است که از آنها راه نماینده تر است و اگر در آن کتاب ها جز مایه ی گمراهی نیست ، خداوند ما را از شر آنها در امان داشته است .

از این سبب آن همه کتاب ها را در آب یا آتش افکندند.

 ابن خلدون ، مقدمه چاپ مصر ، ص ۶  

 

البته این روایت به دلیل اینکه در کتابهای کهنه ی قرن های اول اسلامی نیامده است، بعضی از محققین در صحت آن تردید کردند. عده ای هم زبان عربی این قبیل روایت ها را متناسب زبان عربی قرون اولیه اسلام نمی دانند.
 
دکتر عبدالحسین زرین کوب با تحلیلی منطقی و با متن شیوای خویش به بررسی کتاب سوزی اعراب چه در هنگام حمله و چه در هنگام سلطه می پردازند : 
 

شک نیست که در هجوم تازیان، بسیاری از کتاب ها و کتابخانه های ایران دستخوش آسیب فنا گشته است.

این دعوی را از تاریخ ها می توان حجّت آورد و قرائن بسیار نیز از خارج آن را تأیید می کند. با این همه بعضی از اهل تحقیق در این باب تردید دارند و این تردید چه لازم است؟

برای عرب که جز کلام خدا هیچ سخن را قدر نمی دانست، کتاب هایی که از آن مجوس بود و البته نزد وی دست کم مایه ی ضلال بود چه فایده داشت که به حفظ آنها عنایت کند؟ در آیین مسلمانان آن روزگار، آشنایی به خط و کتابت بسیار نادر بود و پیداست که چنین قومی تا چه حد می توانست به کتاب و کتابخانه علاقه داشته باشد.

تمام قراین و شواهد نشان می دهد که عرب نظیر آنچه امروز از ادب پهلوی باقی مانده است، فایده ای نمی برده است. در این صورت جای شک نیست که در آن گونه کتاب ها به دیده ی حرمت و تکریم نمی دیده است.

از اینها گذشته، در دوره ای که دانش و هنر، به تقریب در انحصار موبدان و بزرگان بوده است، با از میان رفتن این دو طبقه، ناچار دیگر موجبی برای بقای آثار و کتاب های آنها باقی نمی گذاشته است. مگر نه این بود که در حمله تازیان، موبدان بیش از هر طبقه دیگر مقام و حیثیت خویش را از دست دادند و تار و مار و کشته و تباه گردیدند؟

با کشته شدن و پراکنده شدن این طبقه پیداست که دیگر کتاب ها و علوم آنها نیز به درد تازیان هم نمی خورد موجبی برای بقا نداشت. نام بسیاری از کتاب های عهد ساسانی در کتاب ها مانده است که نشانی از آنها باقی نیست.

حتی ترجمه های آنها نیز که در اوایل عهد عباسی شده است از میان رفته است.

پیداست که محیط مسلمانی برای وجود و بقای چنین کتابها مناسب نبوده است و سبب نابودی آن کتابها نیز همین است.

باری از همه ی قراین پیداست که در حمله اعراب بسیاری از کتاب های ایرانیان، از میان رفته است.

دو قرن سکوت ؛ صفحه ۱۱۷

کتاب سوزی در دوران سلطه

  
به طور کلی حکومت های عربی که بر ایرانیان حکومت کردند عبارتند از :
 
  ۱- خلفای نخستین ، ۲- امویان ، ۳- عباسیان 
 
(خلفای نخستین باز هم نسبت به امویان و عباسیان مطلوب تر بودند اما این بدان معنا نیست که ایده آل بودند.)

بیشترین توهین به ایرانیان توسط نظام نژاد گرای اموی صورت گرفت. و بیشتر نابودی های دانش را در این دوران می بینیم.

در میان خلفای اموی تنها عمر بن عبدالعزیز بود که از دیگر خلفا میانه رو تر بود و سخت ترین دوران هم هنگام خلافت عبدالملک و قدرتمندی سردار خونخوارش یعنی حجاج بود.


امویان جز با عنصر عرب که همه امتیازات و افتخارات را از آن خود می دانستند، رفتار خوبی نداشتند. آنان با همه ملت های مغلوب و به ویژه ایرانیان برخوردی خشن داشتند، بسیاری از امویان کارهای کشور را جز به تازیان نمی سپردند و از فرط تعصب و پایبندی به علقه ی نژادی، در این کار راه مبالغه می سپردند.

شاید از این رو بود که با زبان پارسی مخالفت جدی داشتند و در نتیجه با کتاب هایی که به زبان پارسی نوشته شده بودند هم مخالفت داشتند. آنها در صدد بر آمدند زبان ها و لهجه های رایج ایران را، از میان ببرند.

باید توجه داشت این بیم هم بود که همین زبانها خلقی را بر آنها بشوراند و ملک و حکومت آنان را در بلاد دور افتاده ایران به خطر اندازد. به همین سبب هر جا که در شهر های ایران، به خط و زبان و کتاب و کتابخانه برخوردند با آنها سخت به مخالفت برخاستند.

همچنین شاید بهانه ی دیگری که عرب برای مبارزه با زبان و خط ایران داشت این نکته بود که خط و زبان مجوس را مانع نشر و رواج قرآن می شمرد.

متأسفانه اعراب القابی مانند موالی (به معنای بندگان آزاد شده ) را به ایرانیان نسبت دادند.

روایاتی که نقل می کنند به طور کامل این موضوع را نشان می دهد اما فقط به دو مورد از آنها می پردازیم :

وقتی قتیة بن مسلم، سردار حجاج، بار دوم به خوارزم رفت و آن را بازگشود هر کس را که خط خوارزمی می نوشت و از تاریخ و علوم و اخبار گذشته آگاهی داشت از دم تیغ بی دریغ درگذاشت و موبدان و هیربدان قوم را یکسر هلاک نمود و کتابهایشان همه بسوزانید و تباه کرد تا آنکه رفته رفته مردم امّی ماندند و از خط و کتاب بی بهره گشتند و اخبار آنها اکثر فراموش شد و از میان رفت.

ر ک : آثار الباقیه ، ص 35 ، 36 ، 48 

 

مورد دیگری که حاکی از نابودی دانش ایرانی است موضوع دیوان محاسبات عراق است. عراق تا قبل از اسلام سرزمینی بود که در فرمانروایی ایرانیان قرار داشت و جغرافیای آن تقریباً از نصف ایران کنونی و عراق کنونی بوده است. به نظر می رسد نام اراک باز مانده از آن دوران است. در دوران اسلامی عراق به دو بخش تقسیم شد، عراق عجم و عراق عرب.
 
دیوان محاسبات عراق تا روزگار حجّاج به خط و زبان فارسی بود، تصدّی این دیوان را زادان فرّخ که یک حسابگر پارسی بود بر عهده داشت. 

حجاج در کار خراج اهتمام بسیار می ورزید و چون با موالی و نبطی ها دشمن بود، درصدد بود که کار دیوانرا از دست آنها بازستاند. 
 
از همین رو شخصی به نام صالح بن عبدالرحمن را قدرت بخشید که به فارسی و عربی چیز می نوشت.
 
با کشته شدن زادان فرّخ بر اثر فتنه اشعث علیه اموی ها صالح روی کار آمد و با توجه به خواست حجاج دیوان محاسبات را از پارسی به عربی تغییر داد. می گویند که دبیران ایرانی، صد هزار درم بدو دادند تا عجز بهانه کند و از نقل دیوان تازی در گذرد. صالح نپذیرفت و دیوان عراقی را به تازی در آورد.

برگرفته از دو قرن سکوت – ص 120

این شواهد نشان می دهد که عرب با زبان ایرانیان و کتاب هایی که به زبان آنان نوشته شده بوده ، رفتار خوبی نداشته است . 

این در حالیست که در طول تاریخ تهاجمات فراوانی به ایران شده اما باز هم ایرانیان برخلاف بسیاری از کشورهایی که تمدن کهن دارند ،امروز دارای زبانی هستند که متعلق به خودشان است. پس زیبنده است که در حفظ و ترقی این زبان کوشا باشیم .

یاری نامه ها : 

تاریخ ده هزار ساله ایران تألیف عبدالعظیم رضایی 

دوقرن سکوت - عبدالحسین زرین کوب 

نوشتارهای در پیوند:

درباره بنی امیه

نقاشی هایی از ساسانیان

/ 24 نظر / 45 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سما

سلام خیلی خوب بود[ماچ] مرسی اومدی

حسین

سلام فراوان به شما که به تاریخ کشورتون تعقل میکنید .. در رابطه با موضوع حمله اعراب مجوس بیابانگرد یک نقطه روشن باقی میماند که با فرهنگی که ریشه ان چند هزار ساله است چه طور رفتار کردنند ... به زنان تجاوز میکردنند بجه ها رو به بردگی میبردنند و... که بحث ان اینقدر مفصل است که نزدیک هزاران صفحه میباشد...مچکرم از اگاهی و اطلاع رسانیتان

محمد اریایی نسب

دمتون گرم حال کردم

خسروپرویز

بعد از اسلام ایران تمدن درخشان اسلامی پیدا کرد اما بعد حمله اسکندر و چنگیز تمدن ایران به کل نابود شد

سعید

هــمــانا که آمــد شــما را خبـــــر / که مــــا را چه آمد ز اخـــــــتر به ســـر از این مار خوار اهریمن چهـــرگان / ز دانایی و شــــــــرم بــــی بهرگـــــان نه گنج و نه نام و نه تخت و نـــژاد / همی داد خواهند گیتـــــــی به بــــاد از این زاغ ســاران بی آب و رنــگ / نه هوش و نه دانش نه نام و نه ننگ هم آتـــــش بــمردی به آتشـــکده / شــــدی تیره نوروز و جــــــشن سده نه تخت و نه دیهیم بینی نه شهر / ز اخــــــتر هـــــمه تــــازیان راست بر برنــجـــد یکی دیــــگـری برخــــورد / بــــداد و بــــبـــخش هـــــــمی ننگرد پیاده شود مـردم جـــنگ جــــــوی / سوار آنک لاف آرد و گفـت و گـــــــوی شود خار هر کـس که بد ارجــمند / فرومـــــایـــه را بــخـــت گــــــــردد بلند کشاورز جنگی شـود بـــی هــنــر / نــــژاد و بـــــــزرگی نـــــــیـــــاید به بر ربــایــد هـمی این از آن آن از این / ز نـــفـــریــــن نــــدانــنـــــــد باز آفرین هــمــه گنــج ها زیر دامــن نــهنـد / بـــمیــــرند و کوشش به دشمن نهند زیان کسان از پـــی سـود خویش / بــــجــویــنـــد و دیــن انــدر

سعید

از این مارخوار اهرمن چهرگان زدانایی و شرم بی بهرگان زشیر شتر خوردن و سوسمار عرب را بجایی رسیدست کار عرب را بجایی رسیدست کار که تاج کیانی کند آرزو تفو بر چنین چرخ گردون تفو نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد همی داد خواهند گیتی به باد بسی گنج و گوهر پراکنده شد بسی سر به خاک اندر افکنده شد از این زاغ ساران بی آب و رنگ نه هوش و نه دانش نه آب و نه ننگ هم آتش بمردی به آتشکده شدی تیره جشن نوروز و سده

محمد

سلام به امید روزی که ما ایرانی ها این عربهای صحرانشین رو از روی زمین برداریم کاش یه روزی بشه تو ایران یه کوروش دیگه بوجود بیاد کوروش معنی انسان بودن رو به همه جهانیان شناسوند در حالی که عربا جز جنگ و خونریزی کار دیگه ای بلد نیستن

وحشیهای شهوت ران. تاریخ میگوید همیشه دشمن ایران بودنددرود برشاهبوراول که ازکتفهایشان زنجیر ردمی کرد

نیلوفر

زیان کسان از پی سود خویش بجویند و دین اندر آرند پیش

بیدار

تا زمانی که هر سخن یا نوشته ای را به نام واقعیت تاریخی به خوردمان می دهند و بیان واقعیات توسط مورخان تحت نفوذ حکام ستمکار و ریاکار را با خود آن واقعیات که دیگر امروزه وجود ندارند، یکی می پنداریم، همانند کبکی هستیم که سرش را زیر برف می کند. مسلما دشمنان انسانیت و بشریت هم ( با هر نام و عنوان )، تا ما اینگونه باشیم، همچنان آرزوهای پلیدشان را دست یافتنی خواهند دید. پس بیاییم از این خواب غفلت بیدار شویم و در جهت عکس این روند دشمن شاد کن گام برداریم.