فردوسی عاشق همسرش هم بود

در اینجا گزینشی از این شعر را می‌گذاریم (تصحیح دکتر جلال خالقی مطلق که یکی از معتبرترین تصحیح‌های شاهنامه می‌باشد):

 

شبی چون شبه روی شسته به قیر

نه بـهرام پیـــدا نه کیــوان نه تیـــــــر

 

سپاه شب تیــــره بر دشــــت و راغ

یکی فــــرش گســـــترده از پــــرِّ زاغ

 

نـــموده ز هر سو به چهـــر اَهـــرِمَن

چــو مــــار سیه باز کــرده دهــــــــن

 

نبُد هیـــــچ پیدا نشـــــیب از فـــــراز

دلــــم تــنگ شــــد زان درنـــگ دراز

 

بدان تنگــی انــدر بجســـــتم ز جای

یکی مهــــربان بودم انـــــــدر سرای

 

خروشــــیدم و خواســــتم زو چـــراغ

بیـــــاورد شــــمع و بیامـــد به بــــاغ

 

مِـــی آورد و نـــار و تُـــرُنج و بِهـــــی

زدوده یکــــی جام شــــــاهــنشهی

 

مرا گفت شــــمعت چـه باید هــمی

شب تیــــره خوابت نبـــاید هــــمی؟

 

بپیــــــمای مـــی تا یکــــی داسـتان

ز دَفتَـــرْت بـرخــــوانـــم از باســـــتان

 

بدان ســــرو بُن گفتم: ای مـــاه روی

مرا امـــشب این داســـــتان بازگــوی

 

مرا گــــفت: گـــر چون ز من بشــنوی

بــه شــــعــــر آری از دفتــــر پهلـــــوی

 

هــــمت گویم و هـــم پذیــرم سپاس

کنون بشــــنو ای یار نیـــکی شـناس

بنگرید به:

فردوسی، ابوالقاسم (۱۳۸۶). شاهنامه. به کوشش جلال خالقی مطلق. دفتر سوم. تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی. صص ۳۰۳-۳۰۶.

۱۳۹۴-۰۲-۱۴

یک خواهش دوستانه:

این نوشتار کاری از نویسندگان پایگاه پردیس اهورا است، خواهشمند است چنانچه قصد رونوشت از این نوشتار را دارید، بن‌مایه و نویسنده آن را یاد کنید. با سپاس

/ 3 نظر / 32 بازدید
اهــــورا

درود! سپاس مجيد گرامي از حضور گرمت در تارنگارم... نوشته درباره فردوسي زيبا بود... بــــدرود[گل]

لیندا

[گل]

الهام

قشنگ بود ولی فک کنم قبلا هم اینو تو تارنگارت دیده بودم.